Contract De Închiriere

Număr: 199310
Data: 04/03/2021

1. PĂRȚILE

DL/DNA/SC: Enachescu Elena
CUI/CIF/CNP: 2551203342310
Adresă: Strada Virgiuliu 31
Localitate/Sector: București, sector 1
Județ: București

Reprezentat Prin:

împuternicit
Mircea Diaconu
CNP: 1770610501925

numit în continuare “Proprietarul”.

Email notificări: e.enachescu@proprietar.ro
Telefon Contact: 0722626262
DL/DNA/SC: Neaga Alin
CUI/CIF/CNP: 1950523162537
Adresă: Strada bd. Mihai Viteazu, bl. 10D, sc. e, et. 4, apt. 12
Localitate/Sector: Zimnicea
Județ: Teleorman
DL/DNA/SC: Sirbu Bogdan George
CUI/CIF/CNP: 1880625341291
Adresă: Strada bd. Mihai Viteazu, bl. 18C, sc. A, apt. 1
Localitate/Sector: Zimnicea
Județ: Teleorman

Reprezentat Prin:

mandatar:
Neaga Adriana
CNP: 2880523121345

numit în continuare “Chiriașul”.

Email notificări: b.sirbu@chirias.ro
Telefon Contact: 0727431312

2. OBIECT

2.1 Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea de către “Proprietar” către “Chiriaș” a imobilului situat în:
Județ: București,
Localitate/Sector: Sectorul 3,
Adresa: Strada Niculae T. Sebe, nr. 15, bl. L25, sc. C, apt. 25.
2.2 Proprietar(i) al imobilului este/sunt: Enăchescu Elena.

3. DESTINAȚIA IMOBILULUI

3.1 Spațiu Locativ.

4. STAREA IMOBILULUI

4.1 Imobilul va fi preluat la data de: 15/03/2021..
4.2 Imobilul este Mobilat. și utilat conform procesului verbal de predare-primire, “Anexa A1”.
(Procesul verbal de predare-primire a imobilului și starea acestuia, se completează în tabelul “Anexa A1” din pagina a 3-a prezentului contract.)

5. DURATA CONTRACTULUI

5.1 Contractul intră în vigoare la data semnării de către părți și se încheie pentru o perioada de 12. luni, respectiv:
15/03/2021 -
14/03/2022
(Durata prezentului contract poate fi prelungită prin acordul părților exprimat cu cel puţin 30 de zile înaintea expirării perioadei inițiale sau prelungite.)

6. PREȚ ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

6.1 Prețul chiriei este de 450
Euro pe lună și se va achita
în contul: RO05INGB00009999032912985647
deschis la ING Bank

(sau alt cont notificat în timp util prin e-mail, sau numerar cu chitanță de mână)

6.2 “Chiriasul” a plătit în avans chiria pe o perioadă de 2 luni, precum
și o garanție în sumă de 900
Euro.
6.3 Ulterior, plata chiriei se va efectua lunar cel târziu până la data de 15 a fiecărei luni. În cazul în care chiriașul nu plătește chiria în termen de 10 (zece) zile lucrătoare calculate de la termenul prevăzut mai sus, “Chiriasul” va putea fi evacuat de către “Proprietar”, fără o notificare prealabila.

6.4 Chiria nu include niciun fel de cheltuieli pentru intreținerea sau exploatarea imobilului, cum ar fi:
       – Curentul electric / Gazul metan;
       – Intreținerea conform administrației blocului / Apa curentă
conform facturilor / Încălzirea conform facturilor;
       – Internetul conform facturilor emise de furnizori / Cablul TV conform facturilor emise de furnizori;
Cheltuielile  menționare anterior, vor fi achitate separat
de către “Chiriaș, conform facturilor emise de furnizorii de utilități, iar chitanțele respectivelor facturi vor fi prezentate ”Proprietarului” la data plății chiriei.

test 6

7. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII PROPRIETAR

“Proprietarul” declară că este proprietar al imobilului ce face obiectul contractului, având capacitatea deplină de a încheia prezentul contract de Închiriere.
“Proprietarul” declară că nu are la cunoștință de nicio restricție impusă de stat cu privire la închirierea imobilului.
7.1 “Proprietarul” se obligă să asigure “Chiriasului” accesul în imobilul închiriat și folosința acestuia, pe intreaga perioadă contractuală, sub condiția achitarii la termen a chiriei și a utilităților aferente. Pe de altă parte, “Proprietarul” are dreptul de a deține un rând de chei ale imobilului, pe toată durata contractului, sub condiția că nu va intra în imobilul inchiriat, fără acceptul și notificarea prealabilă a “Chiriașului”, exceptând cazurile de forță majoră;
7.2 “Proprietarul” cunoaște faptul că are obligația de a declara veniturile obținute din închirierea imobilului ce face obiectul prezentului contract de închiriere, la Administrația Finanțelor Publice, în declarația unică de venit, sau înregistrând prezentul contract la ghișeul instituției.
7.3 “Proprietarul” are obligația de a achita, fără a solicita o chirie mai mare în cazul unei majorări, toate impozitele aferente prezentului contract de închiriere și a titlului de proprietate asupra imobilului.
7.4 “Proprietarul” are obligația să efectueze, pe cheltuiala sa, reparațiile tuturor defecțiunilor datorate unor probleme de construcție sau intreținere generală ale imobilului, precum și alte chletuieli de reparații, care sunt, potrivit legii, în sarcina sa;
7.5 “Proprietarul” are obligația să nu majoreze prețul chiriei stabilit în prezentul contract, până la incetarea acestuia;
7.6 “Proprietarul” se obligă să transmită orice fel de notificări necesare și prevăzute în conținutul prezentului contract, către “Chirias”, la adresa acestuia de e-mail.
7.7 “Proprietarul” are dreptul să verifice, dacă decide ca este necesar, o data pe lună, modul în care “Chiriașul” folosește și întreține imobilul și părțile comune ale clădirii în care este situat acesta; astfel, “Proprietarul” și/sau reprezentanții săi, vor avea dreptul de a vizita, o data pe lună, imobilul ce face obiectul prezentului contract, cu condiția notificării “Chiriașului” cu cel puțin 2 zile înainte și numai în prezența acestuia;
7.8 “Proprietarul” are dreptul, ca la sfarsitul prioadei contractuale, să primească în baza procesului verbal de predare-primire, locuința precum și toate bunurile interioare, în aceeași stare de folosință ca la momentul predării, cu excepția uzurii normale.

7.9.1 Dacă la cererea sau din inițiativa “Chiriașului”, acesta cere rezilierea prezentului contract mai devreme de 10 luni de la data semnării lui, sau în cazul în care se produce una din situațiile menționate la art. 9.4, respectiv art. 9.5, “Proprietarul” are dreptul de a reține garanția în întregime.

7.9.2 “Proprietarul” are obligația de a restitui “Chiriașului” garanția plătită de către acesta la semnarea prezentului contract, în maxim 10 zile de la data achitării de către “Chiriaș” a sumelor ce rezultă din art. 7.9.2. a), respectiv art. 7.9.2 b). Garanția va fi restituită, integral sau parțial, după evaluarea stării imobilului și a situației facturilor de utilități. “Proprietarul” are dreptul de a folosi garanția daca:
a) Părțile observă, la terminarea contractului, că anumite deteriorări/prejudicii, au fost produse imobilului, mobilierului, echipamentelor de interior, cu excepția uzurii normale. Intr-o asemenea situație, o companie/persoană specializată (agreată de părți) va executa reparațiile necesare, iar “Proprietarul” va reține din garanție valoarea corespunzătoare, în cazul în care celelalte clauze contractuale ce dau dreptul reținerii garanției de către “Proprietar” au fost respectate de către “Chiriaș”. În caz contrar, “Proprietarul” are dreptul de a reține garanția întreagă, iar “Chiriașul” se obligă să achite în întregime sumele la care se referă art. 7.9.2. a)., în termen de 10 zile de la încetarea contractului.
b) Există la sfarșitul perioadei contractuale anumite facturi de utilități neplătite, inclusiv acele facturi ce sosesc după părăsirea imobilului, însă aferente perioadei contractuale, în cazul în care celelalte clauze contractuale ce dau dreptul reținerii garanției de către “Proprietar”, au fost respectate de către “Chiriaș”. În caz contrar, “Proprietarul” are dreptul de a reține garanția întreagă, iar “Chiriașul” se obligă să achite în întregime sumele la care se referă art. 7.9.2. b), în termenul scadent al facturilor respective.

test 7

8. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII CHIRIAȘ

“Chiriașul” declară că a primit cu chirie imobilul descris mai sus, pentru care va achita chiria în condițiile prezentului contract și se obligă:
8.1 Să plătească cheltuielile de întreținere ce revin acestui imobil, respectiv: întreținerea conform administrației imobilului, apa rece/caldă, încălzire, gaz, curent electric, cablu TV, internet, telefon.
8.2 Să plătească chiria stabilită la termenul stabilit;
8.3 Să întrețină imobilul în stare bună, ca un adevărat proprietar; să facă reparații locative mici, respectiv să repare orice defecțiune apăruta în funcționarea robineților, caloriferelor, gazelor, mobilier, electrocasnice,etc. astfel încât imobilul să nu se degradeze; În cazul în care defecțiunile respective sunt din altă cauză decât a “Chiriașului” și a utilizării de către acesta a imobilului/obiectelor interioare, cheltuielile cu reparația acestora vor fi decontate de către “Proprietar”, cu ocazia achitării următoarei luni de chirie ; reparațiile locative majore la instalații, cad în sarcina “Proprietarului”.
8.4 Să nu efectueze modificări interioare de natură a schimba destinația incăperilor, fără consimțământul scris al “Proprietarului”;
8.5 “Chiriațul” se obligă să transmită orice fel de notificări necesare
și prevăzute în conținutul prezentului contract, către “Proprietar”, la adresa acestuia de e-mail.
8.6 “Chiriașul” are obligația să declare in mod corect numărul de persoane care ocupă în regim permanent imobilul, la asociația de locatari/administrație, și va fi direct răspunzător de corectitudinea acestei declarații;
8.7 “Chiriașul” se obligă să permită accesul “Proprietarului” în imobilul închiriat:
a) pentru efectuarea oricărei reparații necesare;
b) pentru inspectarea imobilului o dată pe lună, în urma notificării proprietarului cu 2 zile înainte;
c) în ultimele 15 zile contractuale, accesul “Proprietarului” sau a reprezentanților acestuia ( inclusiv agenți imobiliari ), în scopul efectuării de vizionari cu potențiali clienți în vederea închirierii imobilului către aceștia.
8.8 La încetarea contractului de închiriere, “Chiriașul” are obligația să predea locuința cu utilitățile achitate la zi, cu inventarul complet si fara nicio stricăciune/deteriorare, excepție făcând uzura normală. În cazul în care se vor constata stricăciuni/deteriorări/lipsuri, “Chiriașul” are obligația să le remedieze pe cheltuiala sa, sau să plătească “Proprietarului” contravaloarea sumelor aferente reparațiilor și a completării lipsurilor, în termen de 10 zile de la încetarea contractului, iar contravaloarea facturilor de utilități aferente perioadei contractuale, în limita scadenței acestora. În cazul respectării de către “Chiriaș” a celorlalte clauze contractuale ce dau dreptul la reținerea garanției de către “Proprietar”, sumele la care se referă art. 8.8 pot fi scăzute din garanție.
8.9 Să nu subînchirieze imobilul fără consimțământul scris al “Proprietarului”;

test 8

9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract încetează:
9.1 La expirarea termenului stabilit în prezentul contract.
9.2 Părțile hotărăsc pe cale amiabilă, printr-un acord scris, încetarea contractului înaintea expirării acestuia.
9.3 Dacă din diferite motive personale, dependente sau independente de voința lui, “Chiriașul” dorește să rezilieze contractul înainte de data încetării acestuia, se obligă să înștiințeze “Proprietarul”, printr-o notificare scrisă, cu minim 30 de zile înainte, sub condiția ca toate plățile să fie la zi la data predării imobilului.
9.4 În cazul în care chiriașul nu plătește chiria conform art 6.3, în termen de 10 zile lucrătoare calculate de la termenul prevăzut mai sus, “Chiriașul” va putea fi evacuat de către proprietar fără o notificare prealabilă.
9.5 În cazul în care chiriașul nu face dovada achitării facturilor emise de furnizorii de utilități (art. 6.4) în termen de 10 zile lucrătoare calculate de la data scadenței acestora, “Chiriașul” va putea fi evacuat de către “Proprietar” fără o notificare prealabilă.

Test 9

10. FORȚA MAJORĂ

10.1 Apariția evenimentului de forță majoră ce împiedică în mod efectiv și independent de voința părților executarea prezentului contract, se consideră clauză de forță majoră și exonerează de răspundearea contractuală partea care o invoca.
10.2 Partea care invocă apariția forței majore trebuie să notifice acest lucru celeilalte părți în maxim 5 zile de la apariția acesteia, în caz contrar partea care o invocă va fi responsabilă de prejudiciile cauzate prin nerespectarea obligațiilor contractuale.

Prezentul contract reprezintă voința părţilor și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. Subsemnații, am citit și înțeles conținutul prezentului act, el reprezintă voința noastră, ne obligăm să-l respectăm întocmai, cuprinde 3(trei) pagini și l-am semnat în 2 (doua) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Data semnării: 04/03/2021.

PROPRIETARI

CHIRIAȘI

Adaugă Ofertă

Adaugă Cerere

Trimite Mesaj